<html>

<body>

<?php

$myvar = "Hello World";

echo $myvar;

?>

</body>

</html>